Citrine/VI | Manual

[ Mã ] Bắt đầu

{ ✎ viết: ‘123’, dừng lại. } Bắt đầu. 123