[ Văn bản ] băm: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘123’.
☞ y ≔ x băm: ‘1234567890123456’.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
123
18108683157783875119