[ Chương trình ] tìm thấy: [ Văn bản ]

✎ viết: (Chương trình tìm thấy: ‘✎’), dừng lại.
✎ viết: (Chương trình tìm thấy: ‘Q’), dừng lại.
Thật
Sai