[ Chương trình ] hỏi

✎ viết: Chương trình hỏi, dừng lại.


~$ hello_
hello
~$_