[ Văn bản ] tìm thấy: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘abc’ tìm thấy: ‘b’.
✎ viết: x, dừng lại.
2