[ Vật ] tin nhắn: [ Văn bản ] đối số: [ Loạt ]

☞ x ≔ 5.
☞ y ≔ x tin nhắn: ‘×’ đối số: (Loạt ← 2).
✎ viết: y, dừng lại.
10