[ Chương trình ] kết thúc

✎ viết: ‘1..2..3..’, dừng lại.
Chương trình kết thúc.
✎ viết: ‘4..5..6..’, dừng lại.
1..2..3..