[ Vật ] bản sao

☞ x ≔ 1.
☞ y ≔ x.
☞ z ≔ x bản sao.
x thêm vào: 1.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
✎ viết: z, dừng lại.
2
2
1