[ Sách ] văn bản

☞ x ≔ Sách mới.
x đặt: ‘a’ tại: ‘b’.
☞ y ≔ x văn bản.
✎ viết: y, dừng lại.
(Sách mới) đặt:‘a’ tại:‘b’