[ Sách ] [ Văn bản ]: [ Vật ]

☞ x ≔
Sách mới
aaa: 11,90,
bbb: 12,99,
ccc: 13,00.
✎ viết: ( x ? ‘aaa’ ), dừng lại.
✎ viết: ( x ccc ), dừng lại.
11,9
13