[ Loạt ] đặt: [ Vật ] tại: [ Con số ]

☞ x ≔ Loạt mới.
☞ x đặt: ‘a’ tại: 5.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← Không ; Không ; Không ; Không ; ‘a’