[ Loạt ] chức vụ: [ Con số ]

☞ x ≔ Loạt ← ‘A’ ; ‘B’ ; ‘C’.
☞ y ≔ x chức vụ: 1.
☞ z ≔ x ? 2.
✎ viết: y, dừng lại.
✎ viết: z, dừng lại.
A
B