[ Chương trình ] đầu vào

☞ a ≔ Chương trình đầu vào.
✎ viết: a, dừng lại.


~$ echo 123 | x.ctr
123
~$_