[ Chương trình ] lỗi: [ Văn bản ]

Chương trình lỗi: ‘123’.


~$ x.ctr 2>1
123
~$_