[ Mã ] đặt: [ Văn bản ] giá trị: [ Vật ]

☞ x ≔ { ✎ viết: (⚿ q + ‘!’), dừng lại. }.
x đặt: ‘q’ giá trị: ‘123’.
x Bắt đầu.
123!