[ Văn bản ] vật

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
☞ a ≔ x văn bản.
☞ b ≔ a vật.
✎ viết: a kiểu, dừng lại.
✎ viết: a, dừng lại.
✎ viết: b kiểu, dừng lại.
✎ viết: b, dừng lại.
Văn bản
Loạt ← 1 ; 2 ; 3
Loạt
Loạt ← 1 ; 2 ; 3