[ Chốc lát ] văn bản

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: x văn bản, dừng lại.
✎ viết: x con số, dừng lại.
2023-12-29 15:07:36
2023-12-29 15:07:36
2023-12-29 15:07:36