[ Loạt ] trả trước: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
x nối thêm: 0.
x trả trước: 9.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← 9 ; 1 ; 2 ; 3 ; 0