Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] thêm vào: [ Con số ]

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 6 thứ hai.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 5 phút.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 4 giờ.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 3 ngày.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 2 tháng.
✎ viết: x, dừng lại.
x thêm vào: 1 năm.
✎ viết: x, dừng lại.
2022-12-27 12:04:12
2022-12-27 12:04:18
2022-12-27 12:09:18
2022-12-27 16:09:18
2022-12-30 16:09:18
2023-03-02 16:09:18
2024-03-02 16:09:18