Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] trừ: [ Con số ]

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 6 thứ hai.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 5 phút.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 4 giờ.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 3 ngày.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 2 tháng.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 1 năm.
✎ viết: x, dừng lại.
2022-12-27 12:04:14
2022-12-27 12:04:08
2022-12-27 11:59:08
2022-12-27 07:59:08
2022-12-24 07:59:08
2022-10-24 07:59:08
2021-10-24 07:59:08