[ Chốc lát ] trừ: [ Con số ]

☞ x ≔ Chốc lát mới.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 6 thứ hai.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 5 phút.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 4 giờ.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 3 ngày.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 2 tháng.
✎ viết: x, dừng lại.
x trừ: 1 năm.
✎ viết: x, dừng lại.
2023-12-29 15:07:41
2023-12-29 15:07:35
2023-12-29 15:02:35
2023-12-29 11:02:35
2023-12-26 11:02:35
2023-10-26 11:02:35
2022-10-26 11:02:35