[ Văn bản ] > [ Văn bản ]

✎ viết: (‘abc’ > ‘def’), dừng lại.
✎ viết: (‘def’ > ‘abc’), dừng lại.
Sai
Thật