[ Loạt ] điền: [ Con số ] với: [ Vật ]

☞ x ≔ Loạt mới
điền: 10 với: ‘X’.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’ ; ‘X’