Citrine/VI | Manual

[ Vật ] học: [ Văn bản ] có nghĩa là: [ Văn bản ]

Con số học: ‘-’ có nghĩa là: ‘+’.
✎ viết: 2 - 1, dừng lại.
3