[ Văn bản ] < [ Văn bản ]

✎ viết: (‘abc’ < ‘def’), dừng lại.
✎ viết: (‘def’ < ‘abc’), dừng lại.
Thật
Sai