[ Chương trình ] ký ức: [Number]

Chương trình ký ức: 8 MB.
Chương trình ký ức: 500 KB.