[ Con số ] tích cực?

{ :i
✎ viết: ( i - 5 ) tích cực?, dừng lại.
} × 10.
Sai
Sai
Sai
Sai
Sai
Thật
Thật
Thật
Thật
Thật