[ Chương trình ] tuôn ra

✎ viết: ‘Flush stdout buffer.’, dừng lại.
Chương trình tuôn ra.
Flush stdout buffer.