[ Loạt ] tham gia: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
✎ viết: (x tham gia: ‘,’), dừng lại.
1,2,3