[ Văn bản ] ≤ [ Văn bản ]

✎ viết: (‘abc’ ≤ ‘def’), dừng lại.
✎ viết: (‘def’ ≤ ‘abc’), dừng lại.
Thật
Sai