[ Loạt ] bản sao

☞ a ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
☞ b ≔ a bản sao.
b đặt: 999 tại: 1.
✎ viết: a, dừng lại.
✎ viết: b, dừng lại.
Loạt ← 1 ; 2 ; 3
Loạt ← 999 ; 2 ; 3