[ Tập tin ] loạt: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Tập tin loạt: Địa điểm /usr games.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← ((Sách mới) đặt:‘folder’ tại:‘type’, đặt:‘..’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘supertuxkart’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘steam’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘lbreakout2’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘cowthink’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘peg-e’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘folder’ tại:‘type’, đặt:‘.’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘lutris’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘lbreakout2server’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘cowsay’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘gnome-mahjongg’ tại:‘file’) ; ((Sách mới) đặt:‘file’ tại:‘type’, đặt:‘swell-foop’ tại:‘file’)