[ Văn bản ] chứa đựng: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘abc’ chứa đựng: ‘a’.
☞ y ≔ ‘abc’ chứa đựng: ‘z’.
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
Thật
Sai