[ Tập tin ] xóa bỏ

☞ x ≔ Tập tin mới: (Địa điểm /tmp: ‘a.txt’).
x viết: ‘abc’.
✎ viết: x tồn tại, dừng lại.
x xóa bỏ.
✎ viết: x tồn tại, dừng lại.
Thật
Sai