[ Boolean ] cũng không: [ Boolean ]

☞ x ≔ ( 1 > 2 ) cũng không: ( 2 > 3 ).
☞ y ≔ ( 2 > 1 ) cũng không: ( 3 > 2 ).
✎ viết: x, dừng lại.
✎ viết: y, dừng lại.
Thật
Sai