[ Mã ] thủ tục

☞ x ≔ 1.
{
(x = 1) thật: { ✎ viết: ‘x’. }, phá vỡ.
✎ viết: ‘y’.
} thủ tục.

{
(x = 1) thật: { ✎ viết: ‘x’. }, phá vỡ.
✎ viết: ‘y’.
} × 1.
xx