Citrine/VI | Manual

[ Chốc lát ] vùng: [ Văn bản ]

☞ t ≔ Chốc lát mới.
t vùng: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
t vùng: ‘US/Hawaii’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
2022-12-27 13:03:33
Europe/Amsterdam
2022-12-27 02:03:33
US/Hawaii