[ Chốc lát ] vùng: [ Văn bản ]

☞ t ≔ Chốc lát mới.
t vùng: ‘Europe/Amsterdam’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
t vùng: ‘US/Hawaii’.
✎ viết: t, dừng lại.
✎ viết: t vùng, dừng lại.
2023-12-29 16:07:00
Europe/Amsterdam
2023-12-29 05:07:00
US/Hawaii