[ Loạt ] tối đa

☞ x ≔ Loạt ← 8 ; 4 ; 2 ; 16.
☞ y ≔ x tối đa.
✎ viết: y, dừng lại.
16