[ Văn bản ] ≥ [ Văn bản ]

✎ viết: (‘abc’ ≥ ‘def’), dừng lại.
✎ viết: (‘def’ ≥ ‘abc’), dừng lại.
Sai
Thật