[ Vật ] đệ quy

☞ r ≔ Vật mới.
r trên: ‘∞’ làm: { :x
✎ viết: x, dừng lại.
(x < 3) thật: { ⛏ đệ quy ∞ (x + 1). }.
}.
r ∞ 1.
1
2
3