[ Chương trình ] [ Văn bản ]

✎ viết: Chương trình Vật, dừng lại.
✎ viết: Chương trình Dream, dừng lại.
Thật
Sai