[ Vật ] trả lời: [ Văn bản ] và: [ Văn bản ] và: [ Văn bản ]

☞ x ≔ Vật mới.
x trên: ‘trả lời:và:và:’ làm: { :a :b :c
↲ (a + b + c).
}.
✎ viết: (x abc: ‘def’ ghi: ‘jkl’), dừng lại.
abc:ghi:defjkl