[ Văn bản ] đối chiếu: [ Văn bản ]

☞ x ≔ ‘abc’.
☞ y ≔ ‘def’.
☞ z ≔ x đối chiếu: y.
☞ q ≔ y đối chiếu: x.
✎ viết: z, dừng lại.
✎ viết: q, dừng lại.
-3
3