[ Vật ] trường hợp: [ Vật ] làm: [ Mã ]

☞ x ≔ ‘**’.
x
trường hợp: ‘*’ làm: { ✎ viết: 1. },
trường hợp: ‘**’ làm: { ✎ viết: 2. },
trường hợp: ‘***’ làm: { ✎ viết: 3. }.
✎ dừng lại.
2