[ Chương trình ] con số.

☞ x ≔ Chương trình con số.
✎ viết: x, dừng lại.
95