[ Loạt ] lấy phần tử cuối cùng

☞ x ≔ Loạt ← 1 ; 2 ; 3.
✎ viết: x, dừng lại.
x lấy phần tử cuối cùng.
✎ viết: x, dừng lại.
Loạt ← 1 ; 2 ; 3
Loạt ← 1 ; 2